SRT Terapie – Spiritual Respose Therapy

Terapie pomocí podvědomých procesů, které jsme si vytvořili během tohoto života, nebo již dříve jsme schpopni vyčistit naše podvědomí, které je ovlivňováno emočními a naučenými schématy, které jsme přijali za své, a které negativně ovlivňují náš život.
Přetvořit a zharmonizovat naše postoje k sobě i k ostatním lidem.

Pomocí Srt jsme schopni vytvořit v našem životě klidné a harmonické procesy, které dále budou udržovat náš život v souladu se sebou samým i s okolím.

Patří zde mnoho a mnoho jednotlivých procesů, které si neuvědomujeme, ale které náš život ovlivňují na nevědomé úrovni, může se také stát, že jsme jimi ovlivňováni, tak dlouho, dokud nejsou vyjmuty na světlo a zpracovány pomocí Vyššího Já, které má každý člověk a které je vaší nadduší.

Pomocí práce s Vyšším Já jsme schopni znovunastolit harmonii na všech úrovních lidského vnímání a nejen to, pomocí procesu harmonizace dokážeme také vnímat jinou realitu, která se skrývá za vědomými procesy a proces zvědomění také realizovat.

Tím odpadnou z vašeho života starosti, jak a kdy naplnit svůj úkol v tomto životě. Životní energie je totiž někdy blokována skrze tyto podvědomé záležitosti a nemůžeme nebo neumíme si pomoct v životě dál.

Vyhodou této metody je, že pracuje na dálku a skrze Vás začne proudit léčivá energie, která byla dříve blokována na úrovních, které si člověk sám těžko vyčistí.

Vyšší Já pracuje se všemi a na všech úrovních energetického systému, které nazýváme organizačním polem jedince, kde jsou zaznamenány energetické vzorce našich vnitřních přesvědčení. Tyto vzorce fungují v závislosti duše a podvědomí často nefunkčně a disharmonicky, dokud nejsou vyčištěny.

Ovlivněním těchto procesů dokážeme vyzdvihnout naše zablokováné energetické vzorce směrem, který potřebujeme bez úsilí a jiných vedlejších účinků.

Tato metoda je bezpečná neboť pracuje v napojení na vyšší energetické struktury, které se nachází přímo nad naší úrovni vnímání a spolupráce s těmito bytostmi je nanejvýš oprávněná k těmto zásahům do našeho energetického systému formou, která aktivuje harmonizaci a restrukturalizaci emočního záznamu, který jsme si utvořili během celého inkarnačního procesu.

Nejen harmonizaci, ale také vysvětlením těchto disharmonických energetických vzorců vyzvihneme podvědomé struktury k vědomým, aktivním a balančním zárukám, které pozitivně utvoří rád v organizačním poli a tím také docílíme řádu, který je důležitý pro vnímání sebe sama jako harmonické bytosti, která se přišla vyjádřit skrze Ducha a duševní podstaty.

Mnoho a mnoho životů jsme procházeli inkarnacemi, které nás držely v podvědomých procesech a ovlivňovaly tak naše chování po mnoho životů.
Touto jednoduchou metodou spoluvytvoříme proces, který je životů nanejvýš prospěšný.

Jeden faktor ovlivňující druhý je nahrazený pozitivními přesvědčeními, které vycházejí ze základního zdroje, které tvoří převážnou část inklinace pozitivních přesvědčení Božských prazdrojů a individuální duše, která mohla být během stvoření narušena procesem inkarnace a negativními zážitky, které se uložily v akašických záznamech.

Tyto záznamy budou vždy ovlivňovat naše zkušenosti, ať již v pozitivním či negativním.

Záleží pouze na nás, kterým směrem utvoříme svůj život během této inkarnace a jakým způsobem nastartujeme proces harmonizace našeho života.

Touto metodou začínám léčení, které dále postupuje k znovunastolení procesu, který je optimální k vnímání jakékoli překážky jako nepotřebné a svazující.

Zasloužíme si žít život jako harmonické bytosti, které jsou schopny naplnit svůj život.

S láskou Veronika